Elektronikus személyazonosító igazolvány (ESZIG)

 

A konzuli tisztviselőnél csak magyar állampolgár, és kizárólag állandó (nem ideiglenes) személyazonosító igazolvány iránti kérelmet nyújthat be.

Az állandó  személyazonosító igazolvány cseréjére, illetve pótlására adatváltozás, érvényességi idő lejárta, vagy gyártáshiba miatt, továbbá elvesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, megsemmisülés miatt van lehetőség.

Az ESZIG érvényességi idejének lejárta miatti csere legkorábban a lejárati időt megelőző 60 napon belül lehetséges.

 

A személyi igazolvány iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján.

Az időpontfoglalás ingyenes, azért semmilyen esetben nem számítunk fel külön díjat.

Időpontfoglalás

 

A 14. életévét betöltött kiskorú maga is kérelmezheti a személyazonosító igazolvány kiállítását.

A befoglalt időpontra kérjük, hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 • érvényes vagy 1 éven belül lejárt állandó személyazonosító igazolvány; 
 • érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevél;
 • lakcímkártya;
 • születési vagy házassági anyakönyvi kivonat.

Amennyiben érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel rendelkezik, de azokat az ügyintézésnél nem tudja bemutatni, akkor a személyazonosító igazolvány iránti kérelem rögzítésére nincs mód, kivéve, ha az érvényes okmány elveszett/eltulajdonították. Ebben az esetben az elvesztésről/eltulajdonításról - az okmány érvénytelenítése érdekében - hatósági jegyzőkönyvben szükséges nyilatkozni, amelyet a helyszínen rögzítünk.

Amennyiben érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel nem rendelkezik, akkor a személyazonosság igazolására az alábbi okmányok valamelyike szükséges: 

 • érvényes külföldi személyazonosító igazolvány vagy útlevél
 • érvényes magyar vagy külföldi kártya formátumú vezetői engedély
   

14 év alatti kiskorú esetén a személyazonosító igazolvány kiállítása iránti kérelmet benyújthatja az egyik szülő, és nem szükséges a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata, illetve a szülői felügyeleti jog szünetelésének vagy megszűnésének igazolása. A személyesen megjelenő szülőnek érvényes személyazonosító okmánnyal kell rendelkeznie, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is be kell mutatnia.

 

12 éven aluli gyermek kérelme esetén minden esetben hozzanak egy hivatásos fényképész által készített fehér hátterű, friss igazolvány képet a gyermekről. A 12. életévét be nem töltött kiskorú kérelmező személyes megjelenése nem szükséges.

 

A régi személyazonosító igazolványt le kell adni. A még érvényes személyi igazolvány az új okmány kiállításáig visszaadható, ez esetben azonban az új igazolványt csak személyesen lehet átvenni, a régi okmány egyidejű leadásával.

 

A kérelem benyújtásakor a kérelmező arcképét, ujjnyomatát és aláírását az ügyintéző rögzíti.

Nem kell ujjnyomatot adni, ha:

 • a magyar állampolgár a 12. életévét még nem töltötte be;
 • az ujjnyomat adását a kérelmező visszautasítja (figyelem! ebben az esetben a kiállított ESZIG nem lesz alkalmas azon funkciókra, amelyek az ujjnyomatnak a chip-en való tárolásához kötöttek);
 • ujjnyomat adására fizikailag képtelen.

 

A kérelem benyújtásakor a kérelmező kap egy PIN-borítékot, amely tartalmazza az ESZIG-hez kapcsolódó PIN-kódot, PUK-kódot és egy kódot, amellyel az ügyfél az ESZIG birtokában elektronikusan ügyfélkaput nyithat a www.magyarorszag.hu oldalon. A PIN-kód az ESZIG által biztosított magyarországi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, amelyet az ESZIG átvétele után lehet megváltoztatni. A PIN aktiválása nélkül az ESZIG-hez kapcsolt szolgáltatások nem használhatók, ugyanakkor az okmány utazásra és személyazonosításra használható. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kérelmező elveszíti a PIN kódot tartalmazó borítékot, mielőtt megkapná a személyi igazolványát, a külképviselet az új PIN-kód beszerzésében nem tud közreműködni, és azt csak magyarországi okmányirodában lehet kérelmezni. A külképviselet a téves megadás folytán blokkolódott PUK kód feloldására sem illetékes.

 

ESZIG-hez kapcsolódó szolgálatások: társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), adóazonosító jel rögzítése, vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése

Az ESZIG iránti kérelem előterjesztésekor a konzuli tisztviselő ellenőrzi annak tényét, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik társadalombiztosítási azonosító jellel (TAJ szám), illetve adóazonosító jellel. Eredménytelen lekérdezés esetén az ESZIG tároló elemére nem kerül rögzítésre a TAJ szám, illetve az adóazonosító jel. Kérjük, hogy amennyiben rendelkezésre áll, az ügyintézésre szíveskedjenek magukkal hozni a TAJ kártyájukat és az adókártyájukat is.

A kérelmező a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámának rögzítése iránti kérelmét az eljáró hatóságnál terjesztheti elő az ESZIG kiadására irányuló kérelem előterjesztésével egyidejűleg, illetőleg az ESZIG birtokában (két telefonszám rögzítésére van lehetőség).
 

Az ESZIG eljárás illeték- és konzuli díjmentes.

 

Eljárási idő

Az okmányok a kérelem benyújtását követően általában 5-8 héten belül érkeznek meg a főkonzulátusra. A kiérkezést követően haladéktalanul értesítjük az ügyfeleket email-ben.
 

Az ESZIG érvényességi ideje

Amennyiben a jogosult a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

Amennyiben a jogosult a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja.

Amennyiben a jogosult a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam (pl. ha a kiállítás napja 2017. január 20., és a kérelmező születésnapja április 5-én van, akkor az ESZIG 2020. április 5-ig lesz érvényes, kivéve, ha a kérelmező 2020. április 5-e előtt betölti a 12. életévét, tehát ha 2019. április 5-én már 12 éves, akkor az ESZIG 2019. április 5-ig lesz érvényes);

65. életévet betöltött jogosult kérheti, hogy a részére határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra. A határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány tároló elemet nem tartalmaz, érvényességi idejeként a kiállítást követő 60. év január első napját tüntetik fel.
 

A kérelem elutasítására akkor kerül sor, ha az ügyfél:

 • nem szerepel a személyi adat-és lakcímnyilvántartásban;
 • a személyi adat-és lakcímnyilvántartás passzív állományában szerepel (pl. korábbi külföldre távozás okán);
 • olyan külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésének kérelmezéséről nem gondoskodott, amely a névviselésére is hatással van (pl. házastársa nevét felvette);
 • utazásban korlátozott (külföldre utazási tilalom hatálya alatt áll).

A kérelmező az elsőfokú elutasító határozat ellen fellebbezést nyújthat be, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A fellebbezést azon a külképviseleten kell benyújtani, amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezést indokolni kell. 

 

Elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód, azt a kérelmező az ESZIG birtokában utólag elektronikusan, vagy magyarországi kormányablaknál személyesen kérelmezheti.